Výroba pyrogenického oxidu kremičitého s vysokou disperziou zahŕňa proces, ktorý sa zakladá na postupnej fáze vyparovania počas hydrolýzy chloridu kremičitého SiCl4.

V priebehu tohto procesu chlorid kremičitý vo svojom plynnom skupenstve reaguje s vodou a  pri reakčnej teplote 1000°C vytvára H2-O2 plameň.

2H2 + O2 + SiCl4 → SiO2 + 4HCl

Jediným vedľajším produktom je kyselina chlorovodíková, ktorá sa zhlukuje v mikroskopických časticiach. Ďalej ich spracovávame a využívame na základe prísnych enviromentálnych noriem.

Zmenou koncentrácie reagentov, teploty plameňa a kľudovej doby kremíka v spaľovacej komore môžeme do značnej miery dosiahnuť zmenu vo veľkosti častíc, ich delení, povrchovej plochy a vlastností.